Facebook youtube

 

Koty

SISI Nortonia Poland FCI

SISI Nortonia Poland vel Hania

SISI chihuahua kadachichihuahua kadachichihuahua kadachichihuahua kadachichihuahua kadachichihuahua kadachichihuahua kadachi